KMXO/MXO METAR and TAF weather

Enter ICAO airport designator
Station Type Date Time Source
KMXO METAR 2023/03/06 17:55 UTC NOAA

KMXO 061755Z AUTO RMK AO2 PNO PWINO


Station Type Date Time Source
KMXO Decoded METAR 2023/03/06 17:55 UTC NOAA

Monticello Municipal, IA, United States (KMXO) 42-14N 091-10W
Mar 06, 2023 - 12:55 PM EST / 2023.03.06 1755 UTC
ob: KMXO 061755Z AUTO RMK AO2 PNO PWINO
cycle: 18

Station Type Date Time Source
KMXO TAF UTC NOAA

Error!

Example: see airport list