KMXO/MXO METAR and TAF weather

Enter ICAO airport designator
Station Type Date Time Source
KMXO METAR 2022/06/27 17:15 UTC NOAA

KMXO 271715Z AUTO RMK AO2 PNO PWINO


Station Type Date Time Source
KMXO Decoded METAR 2022/06/27 17:15 UTC NOAA

Monticello Municipal, IA, United States (KMXO) 42-14N 091-10W
Jun 27, 2022 - 01:15 PM EDT / 2022.06.27 1715 UTC
ob: KMXO 271715Z AUTO RMK AO2 PNO PWINO
cycle: 17

Station Type Date Time Source
KMXO TAF UTC NOAA

Error!

Example: see airport list