KMXO/MXO METAR and TAF weather

Enter ICAO airport designator
Station Type Date Time Source
KMXO METAR 2019/01/24 17:15 UTC NOAA

KMXO 241715Z AUTO RMK AO2 PNO PWINO


Station Type Date Time Source
KMXO Decoded METAR 2019/01/24 17:15 UTC NOAA

Monticello Municipal, IA, United States (KMXO) 42-14N 091-10W
Jan 24, 2019 - 12:15 PM EST / 2019.01.24 1715 UTC
ob: KMXO 241715Z AUTO RMK AO2 PNO PWINO
cycle: 17

Station Type Date Time Source
KMXO TAF UTC NOAA

Error!


Example: see airport list