KMXO/MXO METAR and TAF weather

Enter ICAO airport designator
Station Type Date Time Source
KMXO METAR 2022/07/29 15:35 UTC NOAA

KMXO 291535Z AUTO RMK AO2 PNO PWINO


Station Type Date Time Source
KMXO Decoded METAR 2022/07/29 15:35 UTC NOAA

Monticello Municipal, IA, United States (KMXO) 42-14N 091-10W
Jul 29, 2022 - 11:35 AM EDT / 2022.07.29 1535 UTC
ob: KMXO 291535Z AUTO RMK AO2 PNO PWINO
cycle: 15

Station Type Date Time Source
KMXO TAF UTC NOAA

Error!

Example: see airport list